Ngô Cường vừa mua thành công tài khoản random #443 với giá 5,000 VNĐ Ngô Cường vừa mua thành công tài khoản random #594 với giá 5,000 VNĐ Tiến đức trần vừa mua thành công tài khoản random #978 với giá 5,000 VNĐ Tiến đức trần vừa mua thành công tài khoản random #1326 với giá 5,000 VNĐ Tiến đức trần vừa mua thành công tài khoản random #935 với giá 5,000 VNĐ Tiến đức trần vừa mua thành công tài khoản random #716 với giá 5,000 VNĐ Anh Kim Nguyen Thi vừa mua thành công tài khoản random #665 với giá 5,000 VNĐ Ngô Gia An vừa mua thành công tài khoản random #1309 với giá 5,000 VNĐ Ngô Gia An vừa mua thành công tài khoản random #225 với giá 5,000 VNĐ Ngô Gia An vừa mua thành công tài khoản random #748 với giá 5,000 VNĐ Ngô Gia An vừa mua thành công tài khoản random #1066 với giá 5,000 VNĐ Ng Tú vừa mua thành công tài khoản random #1433 với giá 5,000 VNĐ tong anh vừa mua thành công tài khoản random #528 với giá 5,000 VNĐ Tấn Đạt vừa mua thành công tài khoản random #908 với giá 5,000 VNĐ Nhuận vừa mua thành công tài khoản random #1015 với giá 5,000 VNĐ Nhuận vừa mua thành công tài khoản random #778 với giá 5,000 VNĐ Trương Kiệt vừa mua thành công tài khoản random #1347 với giá 5,000 VNĐ NguyenHoangPhuc vừa mua thành công tài khoản random #10 với giá 5,000 VNĐ NguyenHoangPhuc vừa mua thành công tài khoản random #898 với giá 5,000 VNĐ NguyenHoangPhuc vừa mua thành công tài khoản random #62 với giá 5,000 VNĐ

Danh mục game

Lượt quay: 153

70% Nhận 9999KC

Lượt quay: 57

90% Nhận 9999KC

Số tài khoản: 1,512

Đã bán: 65

Số tài khoản: 2,880

Đã bán: 12

Số tài khoản: 2,880

Đã bán: 7

Số tài khoản: 378

Đã bán: 0

Số tài khoản: 0

Đã bán: 653

Số tài khoản: 0

Đã bán: 426

Danh mục random

Số tài khoản: 0

Đã bán: 879

Số tài khoản: 0

Đã bán: 589

Số tài khoản: 0

Đã bán: 256

Số tài khoản: 0

Đã bán: 463

Số tài khoản: 0

Đã bán: 1,098

Số tài khoản: 0

Đã bán: 478

Số tài khoản: 0

Đã bán: 304

Số tài khoản: 0

Đã bán: 190

PHẦN THƯỞNG

ĐÃ TRAO GIẢI TOP TUẦN TRƯỚC AE TIẾP TỤC ĐUA TUẦN NÀY NHA

TOP 1. 10000 KIM CƯƠNG + 500k Thẻ Garena

TOP 2. 8000 KIM CƯƠNG + 400k Thẻ Garena

TOP 3. 6000 KIM CƯƠNG + 300k Thẻ Garena

TOP 4. 4000 KIM CƯƠNG + 200k Thẻ Garena 

TOP 5. 2000 KIM CƯƠNG + 100k Thẻ Garena

TOP 6. Cố Đạt Top 5 Nha Bạn

TOP 7. Cố Đạt Top 6 Nha Bạn

 

1
Bạn cần hỗ trợ ?